Otizm Belirtileri ve Tanı: Çocuklarda Erken Belirtiler

Otizm, genellikle çocukluk döneminde başlayan, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini etkileyen bir gelişimsel bozukluktur. Otizmi anlamak, erken teşhis ve uygun müdahalelerle bireylerin yaşam kalitesini artırabilir. 

Otizm Nedir?

Otizm, genellikle çocukluk döneminde başlayan ve yaşam boyu süren bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu (OSB), bireyler arasında geniş bir semptom yelpazesine sahip olabilir. Kayseri'de otizm tedavisinde gerekli eğitimlerim ile hizmet vermekteyim.

Temel olarak, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde zorluklar, tekrarlayıcı davranışlar ve belirli ilgi alanlarına yoğun bir odaklanma ile karakterizedir. Her otistik birey farklıdır ve belirtiler şiddetleri açısından değişebilir. Bu durum, bireyin günlük yaşamında, eğitiminde ve sosyal ilişkilerinde çeşitli zorluklar yaşamasına neden olabilir. Otizm, karmaşık ve çok yönlü bir spektrum içinde yer alır, bu nedenle bir kişiden diğerine büyük farklılıklar gösterir.

 Belirtileri ve Tanı

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), geniş bir belirti yelpazesi içerir ve her bireyde farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak otizmin gösterebileceği bazı belirtiler şunlar olabilir:

Sosyal Etkileşimde Zorluklar:
Göz temasında zorluk yaşama.
Diğer insanlarla duygusal bağ kurmada zorlanma.
Empati becerilerinde eksiklik.
İletişim Güçlükleri:
Dil gelişiminde gecikmeler veya eksiklikler.
Sözlü ifade ve sözsüz iletişimde zorluk yaşama.
Tekrarlayıcı ve stereotipik dil kullanımı.
Tekrarlayıcı Davranışlar ve İlgiler:
Belirli bir konuya veya nesneye aşırı odaklanma.
Monoton veya tekrarlayıcı hareketler, örneğin sallanma veya el çırpma.
Takıntılı davranışlar veya ritüeller.
Esneklik Problemleri:
Rutin değişikliklerine karşı direnç.
Belli bir düzenin veya sıralamanın değiştirilmesine karşı hassasiyet.
Duyu İşleme Sorunları:
Zihinsel olarak uyarılara aşırı duyarlılık veya aşırı tepki.
Dokunma, tatma, işitme veya koku gibi duyuların anormal tepkileri.
Motor Becerilerinde Zorluklar:
Motor becerilerinde koordinasyon problemleri.
Toplumsal becerilerde zorluklar.
Belirtiler, bir kişide değişik şiddetlerde görülebilir ve otizm spektrumunda yer alan bireyler arasında büyük farklılıklar olabilir. Otizm tanısı, genellikle bir uzman, özellikle bir çocuk gelişim uzmanı, psikiyatrist veya psikolog tarafından değerlendirme ve teşhis süreci sonucunda konulur.

Otizm takıntıları nelerdir?

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerde gözlemlenebilecek takıntılar geniş bir yelpazede olabilir. Ancak, otistik bireylerin belirli konulara, nesnelere veya aktivitelere olan yoğun ilgileri ve takıntıları yaygın olarak görülebilir. İşte otizm takıntılarına örnek olarak verilebilecek bazı durumlar:

Belirli Konulara veya Alanlara Yoğun İlgi:
Matematik, bilim, tarih gibi belirli konulara aşırı ilgi.
Özel bir alan veya konu hakkında derinlemesine bilgi birikimi.
Nesnelerle İlgili Takıntılar:
Belirli nesnelerle (örneğin, saatler, anahtarlar, oyuncaklar) ilgili aşırı düşkünlük.
Nesneleri düzenleme veya sıralama takıntısı.
Rutin ve Düzen Takıntıları:
Belirli bir düzenin veya rutinin sıkı bir şekilde takip edilmesine duyulan ihtiyaç.
Rutin değişikliklerine karşı direnç gösterme.
Özel Alanlara Yoğun İlgi:
Belirli bir konuda uzmanlık düzeyinde bilgi birikimi veya yetenek (örneğin, müzik, resim, yazı).
Belirli bir spor dalına karşı büyük bir ilgi.
Belirli Kelimelere veya Jargonlara Odaklanma:
Belirli kelimeleri veya jargonu sıkça kullanma.
Özel bir konuşma tarzına (echolalia gibi) yoğunlaşma.
Zamanla İlgili Takıntılar:
Saatle ilgili aşırı düşkünlük veya takıntı.
Belirli bir tarih veya olaya karşı aşırı ilgi.

Otizm Spektrumu ve Çeşitleri

Otizm spektrumu, belirli belirtileri paylaşan ancak şiddeti ve şekli bakımından farklılık gösteren bir dizi gelişim bozukluğunu içerir. Otizmin spektrumu geniş bir yelpazede özellikleri kapsar, bu da her bireyin benzersiz olduğunu gösterir.

Yüksek Fonksiyonlu Otizm (YFA) veya Asperger Sendromu:
Yüksek fonksiyonlu otizm veya Asperger Sendromu, genellikle dil gelişiminde belirgin gecikme olmaksızın, genellikle normal veya üstün zeka düzeyine sahip bireylerde görülen bir alt tip olarak kabul edilir. Sosyal etkileşimde zorluklar, tekrarlayıcı davranışlar ve belirli ilgi alanları vardır.

Atipik Otizm:
Bazı durumlarda, OSB semptomlarına sahip bireyler, tipik OSB özelliklerinden farklı belirtiler gösterebilir. Bu duruma "atipik otizm" denir.

Rett Sendromu:
Rett Sendromu, genellikle kız çocuklarında görülen bir nörogelişimsel bozukluktur. Dil becerilerinde kayıp, tekrarlayıcı el hareketleri ve sosyal gerileme gibi belirtilerle karakterizedir.

Çocukluk Dezintegratif Bozukluğu:
Çocukluk dezintegratif bozukluğu, normal bir gelişim sürecinden sonra belirgin bir gerileme gösteren çocuklarda ortaya çıkan nadir bir durumdur. Dil, sosyal etkileşim ve becerilerde kayıp yaşanır.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Nedeni Nedir?

Genetik Faktörler:
Genetik yatkınlık, otizmin gelişiminde önemli bir rol oynar. Ailede otizmi olan bireylerde, aynı ailede başka bir bireyde de otizm görülme olasılığı daha yüksektir. Bir dizi genetik mutasyon ve genetik varyasyon otizm riskini artırabilir.
Nörolojik Faktörler:
Beyin gelişimi sırasında oluşan nörolojik faktörlerin, otizmin gelişimine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Beyindeki sinir hücrelerinin bağlantıları ve iletişimiyle ilgili sorunlar otizmin temelinde yer alabilir.
Çevresel Faktörler:
Gebelik ve doğum sırasında maruz kalınan çevresel faktörlerin, otizmin riskini etkileyebileceği düşünülmektedir. Prematürite, anne yaşının ileri olması, gebelik sırasında bazı ilaçların kullanımı gibi faktörler üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.
Bağışıklık Sistemi ve Enflamasyon:
Bağışıklık sistemi ve vücuttaki enflamasyon süreçleri, otizmin olası nedenlerinden biri olarak incelenmiştir. Bağışıklık sisteminin düzensiz çalışması, otizmin gelişiminde rol oynayabilir.
Metabolik Faktörler:
Metabolik durumlar, özellikle mitokondriyal fonksiyonlardaki bozukluklar, otizmin gelişimine katkıda bulunabilir.

Otizm Tedavisi ve Destek

Otizm, bir nörolojik bozukluktur ve her bireyde farklı semptomlar ve ihtiyaçlar gösterebilir. Bu nedenle, otizmin etkilerini hafifletmek ve bireyin yaşam kalitesini artırmak için multidisipliner bir yaklaşım gereklidir.

Konuşma terapisi, otizmli bireylerin iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu terapi, bireyin dil ve konuşma becerilerini artırmak için çeşitli teknikler kullanır. Örneğin, görsel destekler ve sosyal hikayeler kullanarak bireyin anlama ve ifade etme yeteneklerini güçlendirebilir. Ayrıca, sosyal becerilerin öğretimi ve taklit becerilerinin geliştirilmesi de konuşma terapisiyle sağlanabilir.

Bilişsel davranış terapisi, otizmli bireylerin düşünce ve davranışlarını anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olabilir. Bu terapi, bireyin duygusal düzenlemesini ve problem çözme becerilerini geliştirmek için çeşitli teknikler kullanır. Örneğin, bireye stresle başa çıkma stratejileri öğretilebilir veya endişe ve obsesif düşüncelerle başa çıkmak için bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri kullanılabilir.

Eğitim destekleri, otizmli bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu destekler, bireyin öğrenme tarzına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Örneğin, görsel destekler kullanarak bireyin rutinleri ve talimatları anlaması kolaylaştırılabilir.

Otizm ve Floortime

Floortime, Stanley Greenspan ve Serena Wieder tarafından geliştirilen bir terapi yaklaşımıdır ve özellikle otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklar için kullanılan bir yöntemdir. Floortime, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına odaklanan, oyun temelli ve etkileşime dayalı bir terapi yaklaşımıdır. Aşağıda Floortime tedavisine dair bazı önemli bilgiler bulunmaktadır:

Temel İlkeler:
Floortime, çocuğun dünyasına girmeyi ve onun ilgilerine katılmayı amaçlar. Oyun ve etkileşim, terapi sürecinin temelini oluşturur.
Çocuğun ilgi alanlarına odaklanmak, onun motivasyonunu artırabilir ve öğrenme sürecini destekleyebilir.
Dört Aşama:
Floortime tedavisi, genellikle belirli aşamalardan oluşur. İlk aşama, çocuğun dikkatini çekmeyi, ikinci aşama etkileşim ve ilişki kurmayı, üçüncü aşama ise çocuğun gelişim alanlarına yönelik etkinlikleri içerir. Son aşama ise çocuğun sosyal ve bilişsel becerilerini daha karmaşık düzeyde kullanmayı içerir.
Oyun Temelli Yaklaşım:
Floortime, terapistin çocukla doğrudan yere (floor) oturarak, çocuğun ilgi alanlarına katılmasını ve onunla etkileşime geçmesini içerir. Bu genellikle çocuğun günlük yaşamındaki oyunları içerir.
Bireyselleştirilmiş:
Floortime, her çocuğun bireysel güçlü ve zayıf yönlerine odaklanır. Tedavi, çocuğun gelişim düzeyine, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak bireyselleştirilir.
Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi:
Floortime, çocuğun sosyal becerilerini ve iletişim yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Terapist, çocuğun dünyasına girerek onunla etkileşim kurar ve iletişim becerilerini destekler.
Aile Katılımı:
Floortime tedavisi, ailenin çocuklarına evde de destek olmalarını teşvik eder. Aile üyeleri, çocuklarına Floortime prensiplerini evde uygulayarak etkileşime katılabilirler.
Gelişimsel Merkezlilik:
Floortime, çocuğun gelişimsel seviyesine odaklanır ve bu seviyeden başlayarak daha ileri becerilere yönlendirme yapar. Temel amaç, çocuğun gelişimini desteklemek ve güçlü yönlerini kullanarak ilerleme kaydetmektir.
Floortime tedavisi, otizmli çocuklarda sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerin geliştirilmesine yönelik bir seçenek olarak kabul edilir. Ancak, her çocuk farklıdır ve terapiye yanıtı bireysel farklılıklara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, Floortime veya diğer terapi yöntemlerinin kullanılması konusunda aileler, çocuklarının ihtiyaçlarına en iyi şekilde uygun olanı belirlemek için uzmanlarla işbirliği yapmalıdır.

Otizm ve Aileler: Güçlü Bağlar

Otizmle yaşayan aileler, çocuklarının özel ihtiyaçlarına uygun bir destek ağı oluşturmak için benzersiz zorluklarla karşılaşabilirler. Otizm spektrum bozukluğu, bireylerin sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarında farklılıklar göstermesine neden olur. Bu nedenle, ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını anlamak ve onlara uygun bir ortam sağlamak için empati ve anlayış önemlidir.

Empati, otizmle yaşayan bireylerin dünyasını anlamak için kritik bir unsurdur. Otizm, bireylerin sosyal ipuçlarını anlamakta zorluk çekmelerine ve duygusal ifadeleri doğru bir şekilde yorumlamamalarına neden olabilir. Bu nedenle, ailelerin çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve onlara destek olmak için empati kurmaları önemlidir. Empati, ailelerin çocuklarının perspektifinden düşünmelerine ve onların dünyasına girmelerine yardımcı olabilir.

Anlayış da otizmle yaşayan bireylere destek sağlamak için önemlidir. Otizm, bireylerin rutinlere ve yapılandırmaya ihtiyaç duymalarına neden olabilir.

Bu nedenle, ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını anlamak ve onlara uygun bir ortam sağlamak için esneklik göstermeleri önemlidir. Aileler, çocuklarının özel ilgi alanlarına ve güçlü yönlerine odaklanarak onların potansiyellerini destekleyebilirler. Ayrıca, otizmle yaşayan bireylerin duyusal hassasiyetleri de dikkate alınmalıdır.

Otizmle İlgili Sıkça Sorulan Sorular 

 Nedir ve nasıl tanımlanır?
Otizm, genellikle çocukluk döneminde başlayan, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini etkileyen bir gelişim bozukluğudur.

 Belirtileri nelerdir?
Otizm belirtileri sosyal etkileşim zorlukları, iletişim güçlükleri ve tekrarlayıcı davranışlar olarak ortaya çıkabilir.

 Tedavisi mümkün müdür?
Otizmin tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve bireyin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmalıdır.

Otizm spektrumu nedir?
Otizm spektrumu, belirli belirtileri paylaşan ancak şiddeti ve şekli bakımından farklılık gösteren bir dizi gelişim bozukluğunu içerir.

Otizmli bireylere nasıl destek olunabilir?
Empati, anlayış ve sabır göstermek, otizmli bireylere destek sağlamak için önemli unsurlardır.

Otizmle yaşayan ailelere öneriler nelerdir?
Güçlü destek ağları oluşturmak, otizmle yaşayan ailelere yardımcı olabilir ve birlikte daha güçlü bir topluluk oluşturabilir.

Sonuç

Otizm, çeşitliliği ve benzersizliği kucaklayan bir konudur. Bu rehber, otizmi anlamanıza ve otizmle yaşayan bireyleri desteklemenize yardımcı olacak bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Unutmayın, her birey eşsizdir ve otizm, farklı bir perspektife sahip olmanın bir yolu olarak değerlendirilebilir.

 

Phone +90 (544) 545 14 33
Email mustafakemalselcuk@gmail.com
Address
Gevhernesibe Mahallesi, Gök Gç. System Hospital yanı Erdem Plaza Kat:5-7-8 38010 Kocasinan/Kayseri
Instagram icon